Eyal Weizman – Mänsklig växelkurs

Moshe Dayan

Våren 1956, åtta år efter Nakba korsade en grupp palestinska fedayyin det upplöjda dike som var det enda som då skilde Gaza och den israeliska staten från varandra. På dikets ena sida levde 300 000 palestinier, varav 200 000 var flyktingar som fördrivits från det omgivande området, på den andra låg en handfull nya israeliska bosättningar. De palestinska krigarna dödade säkerhetsvakten Roi Rotberg under ett försök att ta sig in i kibbutzen Nahal Oz. Rotbergs kropp fördes in i Gaza, men återlämnades efter ingripande från FN. Moshe Dayan, som vid denna tid var generalstabschef råkade för tillfället befinna sig i bosättningen för ett bröllop, och bad om att få hålla minnestalet vid Rotbergs begravning nästföljande afton. När han talade om de män som hade dödat Rotberg sade han ”Varför skulle vi beklaga oss över deras hat mot oss? I åtta år har de suttit i Gazas flyktingläger och med egna ögon sett hur vi har förvandlat det land och de byar som de och deras förfäder tidigare har bebott till vårt hemland.” Det var ett erkännande av det palestinierna förlorat som dagens israeliska politiker inte längre har råd att ge uttryck för. Men Dayan förespråkade inte någon rätt att återvända; han avslutade sitt tal med att argumentera för att Israel behövde göra sig redo för ett permanent och bittert krig, vilket var en huvuduppgift för vad Israel kallade gränsområdesbosättningar.

Fortsätt läsa
Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Eyal Weizman – Mänsklig växelkurs

Robert Brenner: Från feodalsamhället till kapitalismen


Detaljerna i diskussionen om den historiska övergången från medeltidens feodalism till det kapitalistiska system som råder idag kan lätt framstå som akademiskt hårklyveri. Men som Markus Christian Hansen visar i sin introduktion till Robert Brenners tänkande har debatter kring dessa frågor lett till avgörande skiften i synsätt och till begreppsutveckling med vittgående konsekvenser för politiskt handlande i nutid.

När uppstod kapitalismen? Hur uppstod den och varför? Dessa frågor står i centrum för den marxistiska historieforskningstraditionen och har genererat en mängd olika svar. Det är en kontrovers som i princip måste beröra den ännu mer grundläggande frågan om vad kapitalism egentligen är.
Den som har erbjudit de kanske mest inflytelserika svaren på dessa frågor sedan Marx själv är den amerikanske historikern Robert Brenner. I denna artikel ska jag introducera Brenners tänkande med särskilt fokus på hans arbeten om övergången från feodalism till kapitalism, vilka inte bara erbjuder en historisk berättelse om kapitalismens uppkomst specifikt i England under senmedeltiden och den tidigmoderna perioden utan också en teoretisk apparat grundad i en speciell läsning av Marx. Brenner anför att frågan om kapitalismens uppkomst och utveckling är en politisk och historisk specifikt fråga eftersom systemet inte uppstod av nödvändighet utan genom historiskt specifika klassförhållanden och strider.

Fortsätt läsa
Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , | Kommentarer inaktiverade för Robert Brenner: Från feodalsamhället till kapitalismen

Den ekosocialistiska teorins och praktikens växelspel


Under hösten har Röda Rummet publicerat ett antal inlägg om kulturgeografen och socialisten Ståle Holgersens bok Krisernas tid. Ekologi och ekonomi under kapitalismen. Johan Örestig resonerar vidare kring förhållandet mellan teori och politisk praktik

Under hösten har Röda Rummet publicerat ett antal inlägg om kulturgeografen och socialisten Ståle Holgersens bok Krisernas tid. Ekologi och ekonomi under kapitalismen. Det började med ett samtal om det allmänna problemet att skrifter av denna typ ofta är så kortlivade. De skrivs som interventioner i brännande politiska frågor och samhällsproblem. De läses i studiecirklar och recenseras i bästa fall på kultursidor eller i sociala medier men riskerar att snabbt falla i glömska. Vi måste allvarligt fundera över vad vi kan göra för att debatter om samhällsanalyser och strategiska frågor inte begränsas till fragmentariska inspel utan blir integrerade delar i ett konstant flöde av meningsutbyten, ett växlande mellan praktiskt experimenterande i konkret organisering och ett vitalt och odogmatiskt teoretiserande.

Fortsätt läsa
Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , | Kommentarer inaktiverade för Den ekosocialistiska teorins och praktikens växelspel

Lärdomar av veckotidningarnas troliga död

Den nya mediestödslag som börjar gälla från årsskiftet drabbar tidningar på vänsterkanten hårt vilka kommer förlora eller får kraftigt minskat stöd. Olle Uppenberg reflekterar kring möjliga mediestrategier.

Denna krönika skrivs mot bakgrund av att vänsterns klassiska veckotidningar av allt att döma ser ut att gå mot avveckling på grund av att staten stryper deras presstöd.

Detta manar förstås till reflektion över vänsterns medier. Det senaste valet var ur ett vänsterperspektiv på flera sätt en katastrof. Det visade sig att vänstern inte bara tappat sin röst hos de grupper som man kan förvänta sig, utan även hos sin klassiska inflytelsegrupp: ungdomarna. Dagens ungdom spenderar enorma mängder tid på sociala medier och där har högern varit mycket mer närvarande än vänstern.

Fortsätt läsa
Publicerat i Övrigt | 3 kommentarer

Högerradikal strategi och taktik

Den 28:e oktober genomfördes Radikalt Forum i Göteborg, en politisk heldag med föredrag, panelsamtal och diskussioner, vilket var ett gemensamt arrangemang av Röda Rummet, Clarté, Flamman, Fronesis, Ord&Bild och Tidskriftsverkstan. Syftet är att skapa ett återkommande forum där radikal politik för hela vänsterrörelsen kan diskuteras.
En av programpunkterna var rubricerad Högerradikal strategi och taktik i finanskrisens kölvatten. Patrik Vulkan sammanfattar diskussionen.

På Radikalt Forum i Göteborg i oktober var en av programpunkterna ett panelsamtal om den högerradikala rörelsens framväxt i Sverige. Panelen bestod av Anton Törnberg, sociolog vid Göteborgs universitet som forskar på högerextrema rörelser, Mathias Wåg, grävande journalist och aktivist, samt Myra Åhbeck Öhrman, debattör och mediaprofil. I detta samtal åskådliggjordes hur den högerradikala miljön genomgått, och genomgår en utveckling som å ena sidan kan framstå som motsägelsefull men samtidigt effektiv för målet att genomdriva högerradikal politik. I samtalet belystes vad denna består av samt vad vänstern kan göra för att motverka den men också lära sig av utvecklingen.

Fortsätt läsa
Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , | Kommentarer inaktiverade för Högerradikal strategi och taktik

Röda rummet nr 5/23 som PDF

Kära läsare

Den trotskistiska traditionen, i form av en ansluten sektion till Fjärde Internationalen, slog rot i Sverige i samband med vänsteruppsvinget i slutet av 1960-talet. Revolutionära Socialistiska Partiet (RSP) hade tidigare stått för ett kortvarigt försök runt 1950, men motvinden under kalla kriget bringade ansatsen på fall. Föregångaren till Socialistisk Politik – Revolutionära Marxister – gav 1969 ut det första numret av den teoretiska tidskriften Fjärde Internationalen. Två artiklar i detta nummer kom att ägnas åt utvecklingen i Tjeckoslovakien, där den så löftesrika kursändringen under mottot ”socialism med mänskligt ansikte” föregående år begravts i blod av Warszawapaktens militära invasion. Artikelrubrikerna löd ”Den socialistiska demokratin kan endast slutgiltigt konsolideras om arbetarråden tar makten” samt ”Tjeckoslovakien, första bedömning, första lärdomar”.

Fram till 1997 kom sedan Fjärde Internationalen ut som kvartalstidskrift vid sidan av veckotidningen Internationalen. Det året tog vi ett nytt grepp, för att nå en vidare läsekrets, när vi – under det nuvarande namnet Röda Rummet – började att komma ut som bilaga till Internationalen, samtidigt som det fortfarande fanns möjlighet att enbart prenumerera på Röda Rummet. Införandet av det nya mediestödet gör dock att vi nu återigen står inför en förändring, från och med årsskiftet kommer nämligen bara Internationalen ut digitalt.
Så vad gör vi nu? Det korta svaret är att det vet vi inte än. En sak är säker; Röda Rummet kommer även fortsättningsvis finnas kvar. Flera alternativ är möjliga: Kan vi fortsätta som tidigare i samma form men med helt egen prenumerantstock? Eller bli mer av magasinsformat? Eller ska vi satsa på att finnas huvudsakligen på webben med tätare publicering av artiklar, kanske i kombination med en tryckt årsbok? Svaret kommer hänga på våra redaktionella resurser men framförallt på dig Kära Läsare, utan dig faller ju allt. Du behövs som den som hörs av med gnäll eller beröm, med artikelförslag och inspiration – och du behövs förstås även som betalande prenumerant!

Fortsätt läsa
Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , | 1 kommentar

Ståle Holgersen: Varken produktivism eller nedväxt

[Ur Spectre, 4 september 2023. Översättning från engelska, Göran Källqvist. Artikeln har inte publicerats i pappersupplagan av Röda rummet]

Bild: Jared Rodriguez

Tankar om ekosocialism

Ekomarxismen och ekosocialismen hemsöks för närvarande av en polarisering mellan socialistisk ekomodernism och nedväxt.1 Publiceringen av Kohei Saitos Marx in the Anthropocene, och det följande kaoset på Twitter, blev bara nytt bränsle på denna brasa.2 Men bakom röken hittar vi övertygande forskning och argument från båda sidor, och ekomarxismen tillhör marxismens mest innovativa områden idag. Det finns mycket att fira i detta. Men i många avseenden är den ökande polariseringen mellan socialistisk ekomodernism och nedväxt oroande. De teoretiska diskussionerna är ofta fyllda av odefinierade begrepp, fientligt läsande och halmgubbar.

Fortsätt läsa
Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Ståle Holgersen: Varken produktivism eller nedväxt

Vem vill avskaffa Familjen?

En av högerns affischer i det s.k. “Kosackvalet”, 1928. Affischen pryddes av texten “SVERIGES KVINNOR! En var som röstar på ‘arbetarepartiet’ röstar för familjebandens upplösning, barnens förvildning och sedernas förfall.” Illustration: Gunnar Widholm.

Vad är alternativet? Detta är ofta frågan som ställs till kritiker av familjen. Det är svårt att föreställa sig andra sätt att organisera samhället som varken är hyperindividualiserade eller överlämnar alltför mycket ansvar för den sociala reproduktionen till staten och på det sättet kompromissar med människors autonomi. Trots dessa svårigheter försöker M. E. O’Brien formulera ett alternativt bud i boken Family Abolition (som lite slarvigt kan översättas till Familjens avskaffande).

För att erbjuda ett svar på frågan om vad alternativet till familjen kan vara har O’Brien delat upp sin bok i tre delar. I den första delen, The impossible family, presenterar hon problem förknippade med familjen.

Fortsätt läsa
Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , | Kommentarer inaktiverade för Vem vill avskaffa Familjen?

Den hatade familjen

Boken The anti-social family av Michèle Barrett och Mary McIntosh från 1982 är en återkommande referens i den samtida feministiska familjekritiken. Evelina Johansson Wilén gör en omläsning av boken och konstaterar att en av de mest centrala poängerna i boken – deras kritik av en funktionalistisk förståelse av familjen – tyvärr inte verkar ha gjort särskilt stort avtryck på den samtida feministiska familjekritiken.

När jag i en diskussion med en bekant beskrev en relativt nyutkommen bok i det växande fältet av feministisk familjekritik sa hon att det framstod som ”radikalism på speed”.

Fortsätt läsa
Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Den hatade familjen

PKK:s väg mot demokratisk socialism

Längre tillbaka var PKK som organisation klart anfrätt av stalinism. Under senare decennier har man dock – med sin fängslade ledare Abdullah Öcalan som ideologisk förkunnare – genomgått en omfattande nyorientering. Peter Widén resonerar och reflekterar kring Öcalans tankevärld.

Det kurdiska folket är ett folk utan stat, med sin storlek på över 40 miljoner är man den största statslösa befolkningsgruppen i världen.

Fortsätt läsa
Publicerat i Övrigt | Etiketter , , | Kommentarer inaktiverade för PKK:s väg mot demokratisk socialism