Call for Papers till antologi: Samtida marxistisk teori (Daidalos, 2025)

Redaktion: Evelina Johansson Wilén, Lotte Schack, Carl Wilén och Johan Örestig

  1. Instruktioner för abstracts:

Abstracts (max 250 ord) skickas senast den 1/10–2023 till carl.wilen@mrs.lu.se

  1. Varje kapitel fokuserar på en enskild teoretiker
  2. Inled med 3–5 rader om författarskapets bredd
  3. Ägna sedan omkring 10 rader till att beskriva vilket tematiskt fokus introduktionen kommer att ha samt varför detta är relevant
  4. Avsluta med 3–5 rader som beskriver dig själv samt om du eventuellt har skrivit om eller på andra sätt ägnat dig åt den föreslagna författaren i andra sammanhang

De slutgiltiga kapitlen ska vara 20 000 tecken långa inkl. blanksteg. De kommer att struktureras enligt följande disposition: a) introduktion till och kartbild över författarens politiska och teoretiska bakgrund, sammanhang och utveckling i sin helhet; b) fokus på ett eller två teman i författarskapet; c) avslutning där den samtida relevansen diskuteras

  1. Bakgrund och syfte

Det pågår en renässans för marxistisk teori med global räckvidd. Syftet med den här antologin – som Daidalos har givit klartecken att ge ut under år 2025 – är att erbjuda en bred utblick över den marxistiska teorins återkomst genom att göra nedslag i de mest framträdande marxisternas teoribildning under de senaste 15–20 åren.

Antologin introducerar och fördjupar förståelsen för den pågående renässansen genom att fokusera på enskilda teoretikers bidrag i 30 enskilda kapitel.

Antologin ska ses som en uppmaning till vidare studier och fördjupningar, i såväl samtida som äldre marxistiskt tänkande. Vår utgångspunkt är att en person som i stort sett saknar förkunskaper om Marx och marxiansk teori ska kunna tillgodogöra sig varje enskild text. Mot bakgrund av den stora variation som antologin visar prov på kommer den som helhet ändå att intressera en sådan läsekrets som har djupare förkunskaper.

  1. Vad vi efterfrågar

Idén till antologin har sin upprinnelse i en essäserie som vi har arbetat med i tidskriften Röda rummet under de senaste tre åren, inom vilken vi hittills publicerat ett tiotal introduktioner till samtida marxistisk teori genom att fokusera på enskilda marxister. Dessa essäer kommer att omarbetas och användas som grund för antologin.

Samtidigt är dessa essäer otillräckliga eftersom syftet är att täcka in de mest väsentliga interventionerna inom samtida marxistisk teori. Mot den bakgrunden efterfrågar vi nu förslag på författarskap som bör inkluderas i antologin. Kapitlen skrivs individuellt men varje text följer en gemensam disposition för att underlätta läsningen och undvika spretighet.

Vårt urval kommer att grundas i en bred snarare än ortodox definition av marxism. Samtliga teoretiker som behandlas i antologin ska ha varit aktiva senast i samband med finanskrisens utbrott (2007–2008) och förenas av att Marx, Engels eller senare marxistiska skolbildningar spelat en avgörande roll för deras tänkande, samt att de själva intar en central roll för andra teoretiker som griper sig an den marxistiska traditionen. När vi gör vårt slutgiltiga urval kommer vi främst att se till antologins helhet i termer av tematisk bredd och disciplintillhörighet.

Hittills är följande kapitel klara (obs! kapitlens ordning kommer att ändras i slutversionen):

Kap 1: Introduktion, av Evelina Johansson Wilén, Lotte Schack, Carl Wilén och Johan Örestig.
Kap 2: Kvickhet, kristendom och kritik: Introduktion till Terry Eagleton, av Ola Sigurdson.
Kap 3: Zizek. En häst utan ryttare, av Ludvig Sunnemark.
Kap 4: Lise Vogel och social reproduktionsteori, av Lotte Schack.
Kap 5: Immanuel Wallerstein. Världssystemet, arbetet och den politiska makten, av Carl Cassegård.
Kap 6: Demokrati eller kapitalism: En introduktion till Ellen Meiksins Woods tänkande, av Carl Wilén.
Kap 7: David Harvey: Kapitalet i rörelse, av Johan Alfonsson.
Kap 8: Kapitalets förutsättningar: En introduktion till Nancy Fraser, av Evelina Johansson Wilén.
Kap 9: Ett forskningsprogram i arbetarrörelsens tjänst: Introduktion till Anwar Shaikh, av David Zachariah.
Kap 10: David McNally: Zombies, kapitalets våld och den bångstyriga kroppen, av Johan Örestig.
Kap 11: Kapitalet och rätten. Om China Miéville, av Hedvig Lärka och Hugo Lundberg.
Kap 12: Moishe Postone om tid och dominans, av Magnus Granberg
Kap 13: Domenico Losurdo och liberalismens illiberala historia, av Linus Bertilsson
Kap 14: Marx ofullbordade vetenskapliga revolution. En introduktion till Michael Heinrich, av Anders Ramsay.
Kap 15: Marxismen och staten. Om Bob Jessop, av Vanja Carlsson.
Kap 16: Rahel Jaeggi och kritikens villkor, Veronica Grönlund
Kap 17: Robert Brenner: Från feodalsamhället till kapitalismen, av Markus Christian Hansen
Kap 18 –30: Ännu ej bestämt

Vi föreställer oss att kapitel 18–30 kan behandla några av de följande namnen (utan inbördes ordning). Naturligtvis välkomnar vi gärna abstracts som föreslår andra författare än de som nämns nedan.

Andreas Malm
Silvia Federici
Kathy Weeks
Kate Soper
Robin Blackburn
Tariq Ali
Etiénne Balibar
Vivek Chibber
Michel Löwy
Perry Anderson
Sue Ferguson
Selma James
Mariarosa Dalla Costa
John Bellamy Foster
John Bellamy Foster
Kohei Saito
Paul Burkett
Hannah Holleman
Martha Gimenez
Neil Davidson
Benno Teschke
Jairus Banaji
William Clare Roberts
Kevin Floyd
Alex Callinicos
Kevin Anderson
Domenico Losurd
Göran Therborn
Elena Lange
Marcello Musto
Patrick Murray
David Leopold
Alexander Anievas
Kerem Nisacioglu
Sven-Eric Liedman
Chris Arthur
Heide Gerstenberger
John Milos
Eric Blanc
Gillian Hart
Iyko Day
Ruth Wilson Gilmore
Maria Mies
Beverly Silver
Brenna Bhandar
Deborah Cowen
Søren Mau
Jodi Dean
Antonio Negri
Lisa Lowe
Lucia Pradella

  1. Tidsplan och process

2023

1/10: deadline abstracts

1/11: slutgiltigt urval

2024

1/2: anmälan workshop

1/6: deadline för färdiga texter

17–18/6: gemensam workshop för samtliga författare där vi kommenterar på varandras bidrag

1/9: deadline för reviderade texter

15/10: vi skickar samtliga texter till förlaget

2025

Antologin trycks under våren

Det här inlägget postades i Övrigt. Bokmärk permalänken.