Röda rummet i ny skepnad! Bli prenumerant!

Tidskriften Röda rummet har sedan 1996 varit bilaga i Internationalen. Efter att Tidöregeringen har strypt presstödet lever Internationalen vidare som dagstidning på nätet (internationalen.se).
Tvärtemot de borgerliga förhoppningarna är vi i Röda rummets redaktion fast beslutna att inte låta oss hindras, utan tvärtom bidra till ännu mer och ännu bättre socialistisk teori, praktik och debatt.

Men du – Kära Läsare – är oundgänglig.
Kom med som prenumerant!

Fyra magasin per år direkt i din brevlåda

Normalpris:

25 kr/mån löpande kortbetalning

300 kr/år fakturabetalning

Stödprenumeration:

50 kr/mån löpande kortbetalning

600 kr/år fakturabetalning

Gå till prenumerationsformuläret här

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , | Kommentarer inaktiverade för Röda rummet i ny skepnad! Bli prenumerant!

Tema Vänstern och världen

Internationalismen har alltid varit arbetarrörelsens viktigaste och kanske också mest omdebatterade fråga. Utan gränsöverskridande solidaritet mellan arbetare och förtryckta är det omöjligt att rubba maktobalansen gentemot det globala kapitalet. I detta temanummer samlas texter som på olika sätt lyfter frågor som vad vi kan lära oss av kamper på andra platser i världen och hur vi kan och bör solidarisera oss med dem. I tur och ordning rör det sig om:

Rojavakommittéerna – från klädinsamling till världspolitik, skriven av Rojavakommittéerna

PKK:s väg mot demokratisk socialism, skriven av Peter Widén

Kurdernas kamp, PKK och Rojava, skriven av Anders Karlsson

Ojämn & kombinerad utveckling – Från Leo Trotskij till en icke-eurocentrisk marxism, skriven av Mikael Omstedt

Erövra flaskhalsarna, Chris Brown i ett samtal med fackföreningsaktivister och forskare.

Klicka på bilden för att läsa temanumret som PDF

Publicerat i Övrigt | Kommentarer inaktiverade för Tema Vänstern och världen

Tema: Från teori till praktik

Inom vänstern finns det en olycklig arbetsdelning. En del av den är aktivistisk, praktisk och spontanistisk. En annan är abstrakt teoretisk och mer eller mindre dogmatisk. Samtidigt vet alla som organiserat sig i politiska frågor att teori och praktik inte bara måste gå hand i hand. Det måste också finnas ett ömsesidigt lärande mellan det politiska tänkandet och skrivandet och handlandet. Handling utan teori är blind; teori utan handling är tom.

Klicka på bilden för att läsa temanumret

Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Tema: Från teori till praktik

Tema Försvaret

I ”Om den eviga freden” från 1795 skriver Immanuel Kant att förnuftet “fördömer kriget helt och hållet och framhåller freden som en omedelbar plikt”. Hur sant det än är så är den idén svår att föra fram idag. I en tid när statsterroristiskt våld återigen skördar liv, omvandlar byar och städer till ruiner, pulveriserar skol- och sjukhusbyggnader och driver hungrande och törstande människor på flykt framstår talet om fred för många som provocerande naiv. (…) Syftet med att föra samman dessa texter är inte att nå fram till en klanderfri vänsterhållning. Vad det handlar om är snarare att syresätta en lika svår som nödvändig diskussion om hur vi förhåller oss till en värld som står i brand. Det kräver ett balanserande mellan historiska perspektiv, ideologiska ståndpunkter och realpolitiska överväganden.

Klicka på bilden för att läsa temanumret

Publicerat i Övrigt | Kommentarer inaktiverade för Tema Försvaret

Tema Familjen

Om nu kärnfamiljen är så jävla fet – varför behöver den så mycket propaganda?”

Frågan ovan ställdes en gång av serietecknaren Liv Strömquist och sätter ord på en paradox i den återkommande debatten om familjen. Å ena sidan framställs familjen som en naturlig och privat form för samlevnad som uppstår spontant och bidrar till stabilitet och harmoni i samhället. Å andra sidan framställs familjen, trots att den är så naturlig, som undergrävd, hotad och i behov av försvar. I denna diskussion pekas feminismen och vänstern ut som tillhörande de krafter som underminerar familjen. För konservativa är synden att feminismen och vänstern smittar samhället med sina idéer om sexuell frigjordhet och upplösning av könsidentiteter. För liberaler är brottet att familjen, som ju hör till den privata sfären, behandlas som en politisk fråga. Men är det verkligen självklart hur feminismen och vänstern ser på frågor som vad familjen har varit, är och kan vara?
I detta temanummer av Röda Rummet publicerar vi ett antal texter som på olika sätt fördjupar debatten om familjen och visar på debatter som pågår inom feminismen och vänstern.

Klicka på bilden för att läsa temanumret

Publicerat i Feminism, Övrigt | Etiketter , , , , | Kommentarer inaktiverade för Tema Familjen

Tema Klimatet

Kanske har det alltid varit fallet. Men idag är det bortom allt tvivel att en socialism för vår tid måste vara en ekologisk socialism. Men vad menas med ekosocialism och hur bör en ekosocialistisk strategi se ut? I detta temanummer återpublicerar vi ett antal texter som på olika sätt behandlar dessa frågor.

Klicka på bilden för att läsa

Publicerat i Övrigt | Kommentarer inaktiverade för Tema Klimatet

Eyal Weizman – Mänsklig växelkurs

Moshe Dayan

Våren 1956, åtta år efter Nakba korsade en grupp palestinska fedayyin det upplöjda dike som var det enda som då skilde Gaza och den israeliska staten från varandra. På dikets ena sida levde 300 000 palestinier, varav 200 000 var flyktingar som fördrivits från det omgivande området, på den andra låg en handfull nya israeliska bosättningar. De palestinska krigarna dödade säkerhetsvakten Roi Rotberg under ett försök att ta sig in i kibbutzen Nahal Oz. Rotbergs kropp fördes in i Gaza, men återlämnades efter ingripande från FN. Moshe Dayan, som vid denna tid var generalstabschef råkade för tillfället befinna sig i bosättningen för ett bröllop, och bad om att få hålla minnestalet vid Rotbergs begravning nästföljande afton. När han talade om de män som hade dödat Rotberg sade han ”Varför skulle vi beklaga oss över deras hat mot oss? I åtta år har de suttit i Gazas flyktingläger och med egna ögon sett hur vi har förvandlat det land och de byar som de och deras förfäder tidigare har bebott till vårt hemland.” Det var ett erkännande av det palestinierna förlorat som dagens israeliska politiker inte längre har råd att ge uttryck för. Men Dayan förespråkade inte någon rätt att återvända; han avslutade sitt tal med att argumentera för att Israel behövde göra sig redo för ett permanent och bittert krig, vilket var en huvuduppgift för vad Israel kallade gränsområdesbosättningar.

Fortsätt läsa
Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Eyal Weizman – Mänsklig växelkurs

Robert Brenner: Från feodalsamhället till kapitalismen


Detaljerna i diskussionen om den historiska övergången från medeltidens feodalism till det kapitalistiska system som råder idag kan lätt framstå som akademiskt hårklyveri. Men som Markus Christian Hansen visar i sin introduktion till Robert Brenners tänkande har debatter kring dessa frågor lett till avgörande skiften i synsätt och till begreppsutveckling med vittgående konsekvenser för politiskt handlande i nutid.

När uppstod kapitalismen? Hur uppstod den och varför? Dessa frågor står i centrum för den marxistiska historieforskningstraditionen och har genererat en mängd olika svar. Det är en kontrovers som i princip måste beröra den ännu mer grundläggande frågan om vad kapitalism egentligen är.
Den som har erbjudit de kanske mest inflytelserika svaren på dessa frågor sedan Marx själv är den amerikanske historikern Robert Brenner. I denna artikel ska jag introducera Brenners tänkande med särskilt fokus på hans arbeten om övergången från feodalism till kapitalism, vilka inte bara erbjuder en historisk berättelse om kapitalismens uppkomst specifikt i England under senmedeltiden och den tidigmoderna perioden utan också en teoretisk apparat grundad i en speciell läsning av Marx. Brenner anför att frågan om kapitalismens uppkomst och utveckling är en politisk och historisk specifikt fråga eftersom systemet inte uppstod av nödvändighet utan genom historiskt specifika klassförhållanden och strider.

Fortsätt läsa
Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , | Kommentarer inaktiverade för Robert Brenner: Från feodalsamhället till kapitalismen

Den ekosocialistiska teorins och praktikens växelspel


Under hösten har Röda Rummet publicerat ett antal inlägg om kulturgeografen och socialisten Ståle Holgersens bok Krisernas tid. Ekologi och ekonomi under kapitalismen. Johan Örestig resonerar vidare kring förhållandet mellan teori och politisk praktik

Under hösten har Röda Rummet publicerat ett antal inlägg om kulturgeografen och socialisten Ståle Holgersens bok Krisernas tid. Ekologi och ekonomi under kapitalismen. Det började med ett samtal om det allmänna problemet att skrifter av denna typ ofta är så kortlivade. De skrivs som interventioner i brännande politiska frågor och samhällsproblem. De läses i studiecirklar och recenseras i bästa fall på kultursidor eller i sociala medier men riskerar att snabbt falla i glömska. Vi måste allvarligt fundera över vad vi kan göra för att debatter om samhällsanalyser och strategiska frågor inte begränsas till fragmentariska inspel utan blir integrerade delar i ett konstant flöde av meningsutbyten, ett växlande mellan praktiskt experimenterande i konkret organisering och ett vitalt och odogmatiskt teoretiserande.

Fortsätt läsa
Publicerat i Övrigt | Etiketter , , , , | Kommentarer inaktiverade för Den ekosocialistiska teorins och praktikens växelspel

Lärdomar av veckotidningarnas troliga död

Den nya mediestödslag som börjar gälla från årsskiftet drabbar tidningar på vänsterkanten hårt vilka kommer förlora eller får kraftigt minskat stöd. Olle Uppenberg reflekterar kring möjliga mediestrategier.

Denna krönika skrivs mot bakgrund av att vänsterns klassiska veckotidningar av allt att döma ser ut att gå mot avveckling på grund av att staten stryper deras presstöd.

Detta manar förstås till reflektion över vänsterns medier. Det senaste valet var ur ett vänsterperspektiv på flera sätt en katastrof. Det visade sig att vänstern inte bara tappat sin röst hos de grupper som man kan förvänta sig, utan även hos sin klassiska inflytelsegrupp: ungdomarna. Dagens ungdom spenderar enorma mängder tid på sociala medier och där har högern varit mycket mer närvarande än vänstern.

Fortsätt läsa
Publicerat i Övrigt | 3 kommentarer